Uramaki Speciale

SOFTSHELL URA

15,00 €

SOFTSHELL URA

Price: 15,00 €

SUZUKI SPECIAL URA

16,00 €

SUZUKI SPECIAL URA

Price: 16,00 €

TARTUFO URA

12,00 €

TARTUFO URA

Price: 12,00 €

TATAKI URA

16,00 €

TATAKI URA

Price: 16,00 €

VENTRESCA URA

16,00 €

VENTRESCA URA

Price: 16,00 €

WAGYU URA

20,00 €

WAGYU URA

Price: 20,00 €

MAZZARA URAMAKI

20,00 €

MAZZARA URAMAKI

Price: 20,00 €

SCAMPI 2 URA

20,00 €

SCAMPI 2 URA

Price: 20,00 €

SPECIAL URAMAKI

12,00 €

SPECIAL URAMAKI

Price: 12,00 €

SCOTTATO URAMAKI

13,00 €

SCOTTATO URAMAKI

Price: 13,00 €

UNAGI URAMAKI

15,00 €

UNAGI URAMAKI

Price: 15,00 €