Teppanyaki

WAGYU TEPP

35,00 €

WAGYU TEPP

Price: 35,00 €

SAKE TERIYAKI TEPP

7,00 €

SAKE TERIYAKI TEPP

Price: 7,00 €

EBI KUSCHI YAKI TEPP

10,00 €

EBI KUSCHI YAKI TEPP

Price: 10,00 €

TORI TERIDON TEPP

8,50 €

TORI TERIDON TEPP

Price: 8,50 €

TORI TERIYAKI TEPP

7,50 €

TORI TERIYAKI TEPP

Price: 7,50 €

YAKI TORI TEPP

8,50 €

YAKI TORI TEPP

Price: 8,50 €

GRIGLIA MISTA TEPP

16,00 €

GRIGLIA MISTA TEPP

Price: 16,00 €

GYUNIKU GRIGLIA TEPP

9,00 €

GYUNIKU GRIGLIA TEPP

Price: 9,00 €

SUZUKI GRIGLIA TEPP

12,00 €

SUZUKI GRIGLIA TEPP

Price: 12,00 €

BLACK COD TEPP

20,00 €

BLACK COD TEPP

Price: 20,00 €

COBIA GRIGLIA TEPP

14,00 €

COBIA GRIGLIA TEPP

Price: 14,00 €

SUZUKI TEPPANYAKI

12,00 €

SUZUKI TEPPANYAKI

Price: 12,00 €